Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Stichting Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 1 juni 2004 Uitgave van het COM, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

COM

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de bij het COM aangesloten bedrijven doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het bij het COM aangesloten bedrijf dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als het mechanisatiebedrijf of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.2. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door bij het COM aangesloten bedrijven.

1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag het mechanisatiebedrijf uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn ex. omzetbelasting en emballage.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft het mechanisatiebedrijf het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt het mechanisatiebedrijf de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van het mechanisatiebedrijf ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van het mechanisatiebedrijf niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door het mechanisatiebedrijf gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het mechanisatiebedrijf een boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van het mechanisatiebedrijf krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever be­paalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid van de te verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de reparatie(s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart het mechanisatiebedrijf voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever mag de materialen die het mechanisatiebedrijf wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als het mechanisatiebedrijf hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd wordt door het mechanisatiebedrijf bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat het mechanisatiebedrijf er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van het mechanisatiebedrijf, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het mechanisatiebedrijf bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan het mechanisatiebedrijf de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van het mechanisatiebedrijf kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van het mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het mechanisatiebedrijf wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van het mechanisatiebedrijf kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en het mechanisatiebedrijf overeenkomen dat het mechanisatiebedrijf voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.

6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper en komen alle kosten voor zijn rekening tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen en de nakoming van de overeenkomst is door het mechanisatiebedrijf nog niet voltooid, dan mag het mechanisatiebedrijf een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.

7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7.3. Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.4. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en het mechanisatiebedrijf bereid is deze te gebruiken, mag het mechanisatiebedrijf maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Het mechanisatiebedrijf heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door het mechanisatiebedrijf te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van het mechanisatiebedrijf niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Het mechanisatiebedrijf is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, tegel-, herstel- of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag het mechanisatiebedrijf bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van het mechanisatiebedrijf.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het mechanisatiebedrijf zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: - gas, water en elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om de werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende buiten de in lid 1 genoemde normale werktijden van het mechanisatiebedrijf, is het mechanisatiebedrijf gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

11.3. Wanneer er sprake is van een opdracht tot keuring en/of reparatie en deze activiteit moeten plaatsvinden op een locatie van opdrachtgever, is het mechanisatiebedrijf niet verplicht om zijn komst of die van zijn personeel aan te kondigen en het precieze tijdstip van aankomst aan opdrachtgever mee te delen.